نمایندگی زیمنس: مدیریت منابع انرژی با استفاده از اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این ویدئوی آموزشی نمایندگی زیمنس، استفاده از سیستم سیماتیک زیمنس جهت کاهش مصرف انرژی و تاثیر آن بر روی بهره وری نمایش داده می شود